فرشاد  تجاری
مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Far.Tojari@iauctb.ac.ir
http://F-Tojari-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html


 

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استاد
 • تاریخ تولد:1348 
 • محل تولد: اردبیل
 • ایمیل: Far.Tojari@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت ورزش . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1383
 •  کارشناسی ارشد:تربیت بدنی . دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران ، 1377.
 • کارشناسی: تربیت معلم  . دانشگاه تهران ، ایران ،  1374 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • رفتار مصرف کننده و خود کار آمدی در ورزش

سوابق علمی :

 

 • نفر اول علمی در مقطع کارشناسی
 • نفر اول علمی در مقطع کارشناسی ارشد
 • نفر اول در آزمون دکتری
 • پایان نامه برتر در پنجمین دوره انتخاب پایان نامه های سال دانشجویی ایران
 • انتخاب به عنوان یکی از 10 محقق برتر سال 2004 در کنگره محقق جوان
 • پژوهشگر برجسته کشور در سال 1388
 • استاد ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی در 1389

سوابق آموزشی :
 

تدریس در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی

شرکت در بیش از 10 دوره آموزشی داخلی و بین المللی

اجرای بیش از 20 کارگاه آموزشی در مجامع ملی و بین المللی

 

مقالات در Google scholar
Citation indices All Since 2012
Citations 90 87
h-index 5 5
i10-index 0 0
عنوان / نویسنده
سال
ارجاع داده شده

2011
9

Intrathoracic kidney presented with chest pain
A Fadaii, S Rezaian, F Tojari
Iranian journal of kidney diseases 2 (3), 160-162, 2008
2008
7

An investigation of the effect of fan relationship management factors on fan lifetime value
M Ehsani, B Izadi, YJ Yoon, KM Cho, H Koozechian, F Tojari
Asian Social Science 9 (4), 248, 2013
2013
6

Development and validation of instruments to measure doping attitudes and doping beliefs
J Manouchehr, F Tojari
Euro J Exp Bio 3 (2), 183-6, 2013
2013
6

Facial expression recognition: Age, gender and exposure duration impact
P Boloorizadeh, F Tojari
Procedia-Social and Behavioral Sciences 84, 1369-1375, 2013
2013
5

Comparison the effects of one session aerobic exercise and resistance training on some of the coagulation markers of healthy young women
M Habibian, J Moosavi, F Tojari, R Moosavi-Gilani
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 12 (4), 33-37, 2010
2010
5

Determining the validity and reliability of measuring scale for entrepreneurship in sport
L Saffari, F Tojari, A Khodayari, S Mohammadi, SN Khalifa
Archives of Applied Science Research 5 (1), 289-294, 2013
2013
4

The impact of coaches self efficacy on relationship between the coach-athlete in sports leagues of Iran
B Soheili, F Tojari, A Amirtash
European Journal of Experimental Biology 3 (1), 52-56, 2013
2013
4

The relation between obesity, physical activity and socioeconomic status among girl students living in northern Tehran
MA Azarbayjani, F Tojari, M Habibinejad
KAUMS Journal (FEYZ) 15 (2), 132-138, 2011
2011
4

Work-family conflict among female head coaches in Iran
P Boloorizadeh, F Tojari, T Zargar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 84, 1403-1410, 2013
2013
3

Variance analysis: Doping attitude, doping behavior and sport orientation in elite martial artists
J Manouchehri, F Tojari, FA Ganjouei
European Journal of Experimental Biology 3 (1), 62-67, 2013
2013
3

The Relationships Among Role Ambiguity, Team Cohesion, Role Acceptance and Role Satisfaction of Basketball Players
T Bahlekeh, F Tojari, A Zarei, F Ashraf Ganjooee
Middle-East Journal of Scientific Research 13 (10), 1280-1285, 2013
2013
3

The relationship between athletic identity and problems of retirement from athletics in Iran
E Moshkelgosha, F Tojari, F Ganjooee, MKV Mousav
Archives of Applied Science Research 4 (6), 235, 2012
2012
3

Constraints and motivators of sport consumption behavior
FT Monfarde, F Tojari, R Nikbakhsh
Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 3 (3), 307-312, 2014
2014
2

The relationship between personality traits and organizational citizenship behavior on athletes
H Mosalaei, R Nikbakhsh, F Tojari
Bull. Env. Pharmacol. Life Sci 3, 11-15, 2014
2014
2

Confirmatory factor analysis: The Coaching Efficacy Scale (CES) in Iranian sports leagues
J Manouchehri, F Tojari, B Soheili
Advances in Environmental Biology, 4709-4714, 2013
2013
2

Relationship between Emotional Intelligence and Coaching Efficacy in Coaches
M Bashiri, P Mokhtari, F Tojari
Journal of Sport Management Review 4 (14), 25-44, 2012
2012
2

Multiple relationships of components of intellectual capital with knowledge management processes in Iran’s sports organizations
T Zargar, FA Ganjooee, F Tojari, M Hamidi
Archives of Applied Science Research 4 (6), 2411-2417, 2012
2012
2